Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZjkmqVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Gamuda Land in Vietnam

For over two decades, Gamuda Land has been building up a proven track record of delivering innovative developments and creating holistic, sustainable township communities – in Malaysia and across the region. As a town maker, we create places that people will call home, want to be a part of, grow up and grow old in. Our business philosophy is set out as:

  • Making a good town
  • Listening to what the land has to tell us
  • When we get the places right, the town works
  • A good town is a connected town
  • A town is community

Our Grand Values

  • We are responsible Town-maker
  • We respect nature and the environment
  • We care for people and communities
  • We drive innovation to create value

  • hZWXnpZjkmqVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhqcZZqb7Cx

Company Menu

Gamuda Land In Vietnam

Deputy Marketing Manager (Real Estate)

hZWXnpZimW2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5doUqG14Q..

Job Description

– Analyze sales and marketing metrics, competitors.

Phân tích chỉ số bán hàng và tiếp thị, đối thủ cạnh tranh.

– Market research and report

Nghiên cứu thị trường và viết báo cáo

– Developing the marketing strategy in line with company objectives.

Xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu Công ty

– Coordinating marketing campaign with sales activities.

Phối hợp chiến dịch tiếp thị phù hợp với hoạt động bán hàng.

– Manage and guide marketing staff to conduct the jobs.

Quản lý và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc.

– Other tasks by Management.

Các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Job Requirements

– Degree in Marketing, Business, Research.

– Working experience at real estate developer is preferable.

– Good knowledge of local real estate market. Good communication skills with internal and external stakeholders.

– Able to work independently, hardworking, initiative and able to interact with all staff.

– Good at communication, presentation, negotiation skills.

– Good at report and analysis skills.  

– Capable to work effectively as a team-player and a leader.

————————————————–

– Bằng cấp về Marketing, Kinh doanh, Nghiên cứu thị trường.

– Có kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển bất động sản.

– Có kiến thức về thị trường bất động sản.

– Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên trong và bên ngoài.

– Có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, nhạy bén và có khả năng tương tác với toàn nhân viên.

– Giao tiếp tốt, thuyết trình, kỹ năng thương lượng.

– Kỹ năng tốt về báo cáo và phân tích.

– Có khả năng làm việc hiệu quả với tư cách là một đội nhóm và lãnh đạo.

Additional Information

About Gamuda Land in Vietnam

Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of leading engineering, construction and infrastructure groups in Malaysia. For over two decades of development with many townships in Malaysia, Vietnam, Australia and Singapore built on the total area of 2,500 ha with total investment of billions USD, Gamuda Land continues to affirm its position as reputable real estate developer in Asia for creating green living spaces, integrating many utilities both physical and psychical life for residents.

Entered Vietnam market in 2007, Gamuda Land is currently investing in two urban lifestyle townships, Gamuda City in Hanoi and Celadon City in Ho Chi Minh City. As a town – maker with strong master plan, a harmonious combination between green spaces and integrated facilities, Gamuda Land aim to bring sustainable value for residents by creating places that people will call home, want to be a part of, grow up and grow old in.

Deputy Marketing Manager (Real Estate)

hZWXnpZimW2Ul5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5doUqG14Q..
hZWXnpZjkmqVmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...