Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZjkXKdmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Gamuda Land in Vietnam

For over two decades, Gamuda Land has been building up a proven track record of delivering innovative developments and creating holistic, sustainable township communities – in Malaysia and across the region. As a town maker, we create places that people will call home, want to be a part of, grow up and grow old in. Our business philosophy is set out as:

  • Making a good town
  • Listening to what the land has to tell us
  • When we get the places right, the town works
  • A good town is a connected town
  • A town is community

Our Grand Values

  • We are responsible Town-maker
  • We respect nature and the environment
  • We care for people and communities
  • We drive innovation to create value

  • hZWXnpZjkXKdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhqcZZqb7Cx

Company Menu

Gamuda Land In Vietnam

Deputy Authority & Liaison Manager

hZWXnpZimW6YlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5dnUqG14Q..

Job Description

1. Predevelopment

Giai đoạn chuẩn bị phát triển dự án:

– To assist and follow up with Consultants and person in charge in authorities for whatever submission required for the projects such as utilities connection approvals, project height approval, 1/2000 planning, 1/500 planning, Basic Design, Technical design, Construction permit, etc… in order to get approval in time.

Hỗ trợ và theo dõi với Tư vấn và nhân viên phụ trách bên phía chính quyền đối với bất kỳ hồ sơ trình duyệt nào đòi hỏi phải có cho dự án chẳng hạn như: thỏa thuận kết nối các tiện ích hạ tầng, thỏa thuận độ cao tĩnh không công trình, phê duyệt quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500, Thiết kế cơ sở, Thết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng, v.v… nhằm được phê duyệt đúng thời hạn.

– To submit project investment in-principal approval / investment approval / investor recognition for residential projects.

Trình hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, công nhận chủ đầu tư cho các dự án nhà ở.

– To organize official and unofficial meeting with competency authorities for support the submission and get things done.

Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức với cơ quan chức năng để hỗ trợ trình duyệt hồ sơ và được duyệt.

– To give advisory and brief on new regulations which related to real estate development, construction fields and affect to projects and so on…

Tư vấn và báo cáo tóm tắt về những quy định mới liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng… mà có ảnh hưởng đến dự án và các vấn đề khác…

2. Development:

Giai đoạn phát tiển dự án:

– To assist construction team in periodically site inspection by Authorities such as: construction inspections, Fire fighting police, SHE officer.

Hỗ trợ đội xây dựng trong các kiểm tra định kỳ của cơ quan chức năng như là: Thanh tra xây dựng, CS PCCC, Thanh tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường…

– To support construction team to resolve complaints by stakeholder to protect and support the projects and the developer.

Hỗ trợ đội xây dựng trong việc giải quyết các khiếu nại của người có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ dự án và chủ đầu tư.

– To submit for sales permit for residential projects.

Trình hồ sơ để có giấy phép mở bản đối với các dự án nhà ở.

– To organize official and unofficial meeting with competency authorities for support the construction and get approval of any other requirements by Authorities during construction, i.e. permit of street excavation, permit of power, water, drainage connections, etc …

Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức với cơ quan chức năng để hỗ trợ đội xây dựng để có được phê duyệt cho bất kỳ yêu cầu nào của Chính quyền trong thời gian xây dựng ví dụ như: giấy phép đào đường, giấy phép đấu nối cấp điện, nước, thoát nước …

3. Post development:

Giai đoạn sau phát triển dự án:

– To assist construction team in getting final inspection approval, occupancy permit.

Hỗ trợ đội xây dựng để được nghiệm thu lần cuối, giấy phép hoạt động…

– To assist construction team on handing over infra structure to competency authorities.

Hỗ trợ đội xây dựng để được nghiệm thu bàn giao hạ tầng cho cơ quan chức năng

– To submit for Ownership certificates for purchasers of apartments, landed properties.

Trình nộp hồ sơ cấy giấy chứng nhận sở hữu cho người mua chung cư, nhà đất

– To organize official and unofficial meeting with competency authorities for project closing.

Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức với cơ quan chức năng để hoàn thành dự án.

4. Other adhocs

Các nhiệm vụ khác được giao

– To support on examine the legal documents, legal status for M&A projects.

Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ, tình trạng pháp lý để thâu tóm các dự án

– To support on Project Transfer, sub-project transfer.

Hỗ trợ chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng một phần dự án

– To support on land compensation and site clearance (if any)

Hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có)

– To support other departments in the company for any related to Authorities i.e. Tax office, DOF, DONRE, DPI, DOT, PC …

Hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến cơ quan thuế, STC, STN&MT, Sở KH&ĐT, Sở GTVT, Ủy ban …

– Any other assignments

Các nhiệm vụ khác được giao.

Job Requirements

– Degree in Law/ Economic/ Technology.

– Minimum 5 years experience in construction and property development.

– Good working knowledge related to construction and property development process, authorities matter and law.

– Able to communicate with all parties and multi levels, assertive and initiative.

——————————————————————————————-

– Bằng cấp về Luật/ Kinh tế/ Kỹ thuật.

– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

– Giỏi (am hiểu) về công việc có liên quan đến xây dựng, chính quyền và luật.

– Giao tiếp tốt, quyết đoán và sáng tạo.

Additional Information

About Gamuda Land in Vietnam

Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of leading engineering, construction and infrastructure groups in Malaysia. For over two decades of development with many townships in Malaysia, Vietnam, Australia and Singapore built on the total area of 2,500 ha with total investment of billions USD, Gamuda Land continues to affirm its position as reputable real estate developer in Asia for creating green living spaces, integrating many utilities both physical and psychical life for residents.

Entered Vietnam market in 2007, Gamuda Land is currently investing in two urban lifestyle townships, Gamuda City in Hanoi and Celadon City in Ho Chi Minh City. As a town – maker with strong master plan, a harmonious combination between green spaces and integrated facilities, Gamuda Land aim to bring sustainable value for residents by creating places that people will call home, want to be a part of, grow up and grow old in.

Deputy Authority & Liaison Manager

hZWXnpZimW6YlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYa5dnUqG14Q..
hZWXnpZjkXKdmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...